อบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)

อบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)

ระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี

หนังสือเชิญ <<Download>>

รายละเอียดโครงการ+ใบสมัคร <<Dowload>>

ตารางการอบรม <<Download>>