การเข้าร่วมประชุม ภาคีเครือข่ายสมาคม สโมสรลูกเสือแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563