การประชุมคณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 / 2564 วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting