การประชุมคณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 / 2565 วันพุธที่ 19 มกราคม 2565