ส่งผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมการประชุมเวทีอภิปรายกลุ่มลูกเสือ ระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก และระดับโลก

image021

ส่งผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมการประชุมเวทีอภิปรายกลุ่มลูกเสือ  ระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก   และระดับโลก

พ.ศ. ระดับ สถานที่ ผู้เข้าร่วมประชุม
2542 7th W-SYF Balgowan,

South Africa

นางสาวนิธิวดี จรรยาสวัสดิ์

นางสาวมินตรา สินสุกิจ

2544 3rd APR-SYF Bangalore,

India

นางสาวนิธิวดี จรรยาสวัสดิ์

นางสาวอังค์วรา บัวชื่น

2545 8th W-SYF Thessaloniki,

Greece

นางสาวนิธิวดี จรรยาสวัสดิ์

นางสาวอังค์วรา บัวชื่น

นายณัฐพงษ์ ควรเจริญ

นายวิศรุต โคมินทร์

2547 4th APR-SYF Game Village,

Brunei Darussalam

นางสาวเนตรทราย ข่ายม่าน

นายเบญจพล วรสุวรรณรักษ์

นายวิศรุต สมิตินันท์

2548 9th W-SYF Hammamet, Tunisia นางสาวเนตรทราย ข่ายม่าน

นางสาวเมธีณี อังกูรเลิศบารมี
2549 5th APR-SYF Tokyo, Japan นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูล ณ อยุธยา
2551 10th W-SYF South Korea นางสาวพิชญา ตระกูลสา