ก่อตั้งชมรมเยาวชนลูกเสือ-เนตรนารีรัตนโกสินทร์ และกองลูกเสือวิสามัญ

เพื่อเตรียมตัวให้เป็นอาสาสมัครที่ดีในการเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ