ประชุมกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4/2560

ประชุมกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์
ครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทวรักษ์ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี เพื่อประเมินผลงานการอบรมของปี 2560 และเตรียมแผนงานโครงการของปี 2561