เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระดับโลก

image032

พ.ศ. กิจกรรม เมือง ประเทศ
๒๕๓๔ งานชุมนุมลูกเสือโลก   ครั้งที่ ๑๗ เทือกเขาโซรัก เกาหลี
๒๕๓๘ งานชุมนุมลูกเสือโลก   ครั้งที่ ๑๘ ดรอนเทน เนเธอร์แลนด์
๒๕๓๙ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติมาเลย์เซีย มาเลย์เซีย
๒๕๔๐ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ   ครั้งที่ ๑๕ วชิราวุธ ชลบุรี
๒๕๔๒ งานชุมนุมลูกเสือโลก   ครั้งที่ ๑๙ พิคาควิน ชิลี
๒๕๔๓ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติเกาหลี   ครั้งที่ ๑๐ เทือกเขาโซรัก เกาหลี
๒๕๔๓ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติสิงคโปร์ ซาริบุม สิงคโปร์
๒๕๔๔ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติอเมริกา   ครั้งที่ ๑๕ เวอร์จิเนีย อเมริกา
๒๕๔๔ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ   ครั้งที่ ๑๖ หาดยาว ชลบุรี
๒๕๔๖ งานชุมนุมลูกเสือโลก   ครั้งที่ ๒๐ หาดยาว ชลบุรี
๒๕๔๖ งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ   ครั้งที่ ๑๖ สัตหีบ ชลบุรี
๒๕๔๗ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติเกาหลี   ครั้งที่ ๑๑ เทือกเขาโซรัก เกาหลี
๒๕๔๗ ต้อนรับลูกเสือมาเก๊า ๑๘-๒๑ ธ.ค. กรุงเทพฯ
๒๕๔๘ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ   ครั้งที่ ๑๗ สัตหีบ ชลบุรี
๒๕๔๘ งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ   ครั้งที่ ๑๗ ขอนแก่น
๒๕๔๙ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๔ ญี่ปุ่น
๒๕๕๐ งานชุมนุมลูกเสือโลก   ครั้งที่ ๒๑ สหราชอาณาจักร
๒๕๕๑ งานชุมนุมลูกเสือคาทอลิก … สิงหาคม ๒๕๕๑
อิวาเต ญี่ปุ่น