การสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม

การสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม

สมัครได้ที่

๑. นายสุรพันธ์ กุศลส่ง เลขาธิการ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๓๗๓ ๕๑๗๙

e-mail : kusolsong09@hotmail.com

 image053

๒. น.ส.ปุณฑรีก์  อิศรางกูร ณ อยุธยา

e-mail : ispungift@gmail.com

ปุณฑรีก์