ประวัติสมาคมฯ

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

ในพระอุปถัมภ์ของพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

image003

     สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ก่อตั้งขึ้นโดยสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) โดยมีเลขาธิการคือ บราเดอร์มาร์ติน ประทีป โกมลมาศ ได้เชิญคณะผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้กำกับลูกเสือจากโรงเรียนต่างๆ มาประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อก่อตั้งเป็นสมาคมสโมสรลูกเสือขึ้น สำหรับวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสมาคมสโมสรลูกเสือ เพื่อความรับผิดชอบการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆแก่ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ความคิดเห็นต่างๆ เหล่านี้เกิดจากแรงบันดาลใจ และการกระตุ้นจากบาทหลวง ปีเตอร์ เฟย์ ชาวนิวซีแลนด์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นจิตตาธิการลูกเสือคาทอลิกนานาชาติ ระดับภาคพื้น เอเชีย-แปซิฟิก และด้วยความร่วมมือของนายชาลี ชมจินดา นายสมัย ชินะผา นายสุวรรณ ทรัพย์เจริญ และคณะทำงานร่วมกับพลเอก พลวุฒิ วิเศษสงวน และนายธีระ รมยาคม

     คณะกรรมการเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจัดการจดทะเบียนเป็นสมาคมสโมสรลูกเสือ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องเมื่อวันที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ ต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

image007

สถานะของสมาคม อย่างเป็นทางการ คือ

๑. เป็นหน่วยงานหนึ่งของสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย)

๒. เป็นสมาชิกของคณะลูกเสือแห่งชาติ (NSOT)

๓. เป็นสมาชิกของลูกเสือคาทอลิกนานาชาติ (ICCS)

วัตถุประสงค์ของสมาคม

เพื่อส่งเสริม และพัฒนากิจการเยาวชนคาทอลิก ตามหลักการ และวิธีการของลูกเสือ โดยใช้วิธีการฝึกอบรมและกระบวนการจัดกิจกรรมต่างๆ ขณะเดียวกันสมาคมจะแนะนำ และยึดหลักของเยาวชนเพื่อเยาวชน กระบวนการนี้จะสำเร็จลงได้ ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ซึ่งทำงานเคียงข้างกับเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. สนับสนุน และประสานงานกับองค์การลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยปฏิบัติตามหลักการของความรัก อุทิศตนเพื่อการบริการ และพัฒนาผู้อื่น

๒. สนับสนุน และดำเนินวิถีทางตามหลักคำสั่งสอน และเห็นคุณค่าของเยาวชนโดยดำเนินชีวิตเคียงข้างกับพวกเขา

๓. บำรุง และพัฒนาควบคู่กับการประสานงานที่เข้มแข็งร่วมกับภาครัฐบาล หน่วยงาน เอกชน และวัดต่างๆ

๔. เพิ่มพูนความสัมพันธ์ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการประสานงานระหว่างลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนคาทอลิก เกี่ยวกับระบบการศึกษา การบริการ และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้น วัฒนธรรมไทย และมิติด้านสังคม

๕. สนับสนุนสมาชิกทั้งหมด โดยศูนย์กลางของการประสานงานจากกลุ่มสมาชิกทั้งหมด และให้ความช่วยเหลือ

สมาชิกของสมาคม  ประกอบด้วย ๓ ระดับ คือ

๑. องค์กร ได้แก่กองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน

๒. ส่วนบุคคล ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และผู้บังคับบัญชาที่สมัครเป็นสมาชิก

๓. สมาชิกองค์กรต่างๆ กองลูกเสือ หรือโรงเรียนอาจแยกเป็นกลุ่มสังฆมณฑล ซึ่งแสดงความจำนงเป็นสมาชิกได้