กรรมการสมาคมฯ

image015
1. นายลือชัย  จันทร์โป๊ 
นายกสมาคม
คพ.รังสิพนธ์
2.นายรังสิพล  เปลี่ยนพันธุ์
อุปนายกฝ่ายคุณภาพจิตและชีวิต
คพ.วิศิษฎ์
3.นายวิศิษฎ์  วิเศษเธียรกุล
อุปนายกฝ่ายวิชาการ
คพ.ชินวัฒน์
4.นายชินวัฒน์  สุวดินทร์กูร
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
คพ.วิชชุกรณ์
5.นายวิชชุกรณ์ เกตุภาพ
อุปนายกฝ่ายฝึกอบรม

6.นางสาวศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ  
กรรมการ
ซ.อรวรรณ
7.นางสาวอรวรรณ จันทร์ขลอ
กรรมการ

8.นายนริศร์พันธุ์ วงศ์แก้ว
กรรมการ
ชิตพล
9.นายชิตพล  ดีขุนทด
กรรมการและปฏิคม
อ.อัญชลี
10.นางสาวอัญชลี ทองมังกร
กรรมการและนายทะเบียน
เซอร์ชองตาล
11.นางสาวสุเพ็ญ ตรีว่าอุดม
กรรมการและประชาสัมพันธ์

12.นางสาวอารยา  ภานุศรี
กรรมการและเลขานุการ
Tik3
13.นายสุรพันธ์  กุศลส่ง
กรรมการและเลขาธิการ