กรรมการสมาคมฯ

คพ.ชินวัฒน์
1. นายชินวัฒน์  สุวดินทร์กูรนายกสมาคม
คพ.รังสิพนธ์

2. นายรังสิพล  เปลี่ยนพันธุ์
อุปนายกฝ่ายคุณภาพจิตและชีวิต

3. นางสาวศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ 
อุปนายกฝ่ายวิชาการ

เซอร์ชองตาล

4. นางสาวสุเพ็ญ ตรีว่าอุดม
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ

คพ.วิชชุกรณ์
5. นายวิชชุกรณ์ เกตุภาพ
อุปนายกฝ่ายฝึกอบรม
image015
6. นายลือชัย  จันทร์โป๊ 
กรรมการ
7.นายพรสวัสดิ์  เลิศวิทยาวิวัฒน์
กรรมการและปฏิคม
อ.อัญชลี8. นางสาวอัญชลี  ทองมังกร
กรรมการและนายทะเบียน
ซ.อรวรรณ9. นางสาวอรวรรณ จันทร์ขลอ

กรรมการและประชาสัมพันธ์

10.นายเวชวุฒ  มาเสถียรวงศ์

กรรมการและเหรัญญิก

Tik3

11.  นายสุรพันธ์  กุศลส่ง

กรรมการและเลขานุการ

ชิตพล

12. นายชิตพล  ดีขุนทด

กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

13. นางสาวอารยา  ภานุศรี

กรรมการและเลขานุการ