กรรมการสมาคมฯ

image015
1. นายลือชัย  จันทร์โป๊ 
นายกสมาคม
คพ.รังสิพนธ์

2. นายรังสิพล  เปลี่ยนพันธุ์
อุปนายกฝ่ายคุณภาพจิตและชีวิต

3. นางสาวศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ 
อุปนายกฝ่ายวิชาการ

คพ.ชินวัฒน์
4. นายชินวัฒน์  สุวดินทร์กูร
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
คพ.วิชชุกรณ์
5. นายวิชชุกรณ์ เกตุภาพ
อุปนายกฝ่ายฝึกอบรม
ซ.อรวรรณ

6. นางสาวอรวรรณ จันทร์ขลอ
กรรมการ

7.นายพรสวัสดิ์  เลิศวิทยาวิวัฒน์
กรรมการและปฏิคม
อ.อัญชลี

8. นางสาวอัญชลี  ทองมังกร
กรรมการและนายทะเบียน

เซอร์ชองตาล

9. นางสาวสุเพ็ญ ตรีว่าอุดม
กรรมการและประชาสัมพันธ์

10.นายเวชวุฒ  มาเสถียรวงศ์

กรรมการและเหรัญญิก

11. นางสาวอารยา  ภานุศรี

กรรมการและเลขานุการ

Tik3

12.  นายสุรพันธ์  กุศลส่ง
กรรมการและเลขาธิการ

ชิตพล

13. นายชิตพล  ดีขุนทด
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ