นายกสมาคมฯ

ลำดับ   ชื่อ-สกุล  วาระ

1    ภราดา เลอชัย ลวสุต  พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๔  

2    ภราดา ดร.มีศักดิ์ ว่องประชานุกูล  พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๖  

3    บาทหลวง ดร.วิวัฒน์ แพร่สิริ  พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๕  

4    บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊  พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๖๓

5    บาทหลวงชินวัฒน์  สุวดินทร์กูร  พ.ศ. ๒๕๖๔-ปัจจุบัน