นายกสมาคมฯ

 ลำดับ ชื่อ-สกุล  วาระ
 1  image009  ภราดา เลอชัย ลวสุต  พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๔
 2  image011  ภราดา ดร.มีศักดิ์ ว่องประชานุกูล  พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๖
 3  image013  บาทหลวง ดร.วิวัฒน์ แพร่สิริ  พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๕
 4  image015  บาทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊  พ.ศ. ๒๕๔๖-ปัจจุบัน