ประธานชมรมลูกเสือ-เนตรนารี

ประธานชมรมลูกเสือ-เนตรนารีรัตนโกสินทร์

ลำดับที่ ๑
image024
นายวิศรุต โคมินทร์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 
พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒
ลำดับที่ ๒
image026
นางสาวเมธีณี อังกูรเลิศบารมี โรงเรียนอัสสัมชัญพนิชยการ
พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๔
ลำดับที่ ๓
image028
นายณัฐพงษ์ ควรเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙
ลำดับที่ ๔
image030
นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน