เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระดับโลก

image032

พ.ศ. กิจกรรม เมือง ประเทศ
๒๕๓๔ งานชุมนุมลูกเสือโลก   ครั้งที่ ๑๗ เทือกเขาโซรัก เกาหลี
๒๕๓๘ งานชุมนุมลูกเสือโลก   ครั้งที่ ๑๘ ดรอนเทน เนเธอร์แลนด์
๒๕๓๙ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติมาเลย์เซีย มาเลย์เซีย
๒๕๔๐ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ   ครั้งที่ ๑๕ วชิราวุธ ชลบุรี
๒๕๔๒ งานชุมนุมลูกเสือโลก   ครั้งที่ ๑๙ พิคาควิน ชิลี
๒๕๔๓ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติเกาหลี   ครั้งที่ ๑๐ เทือกเขาโซรัก เกาหลี
๒๕๔๓ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติสิงคโปร์ ซาริบุม สิงคโปร์
๒๕๔๔ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติอเมริกา   ครั้งที่ ๑๕ เวอร์จิเนีย อเมริกา
๒๕๔๔ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ   ครั้งที่ ๑๖ หาดยาว ชลบุรี
๒๕๔๖ งานชุมนุมลูกเสือโลก   ครั้งที่ ๒๐ หาดยาว ชลบุรี
๒๕๔๖ งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ   ครั้งที่ ๑๖ สัตหีบ ชลบุรี
๒๕๔๗ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติเกาหลี   ครั้งที่ ๑๑ เทือกเขาโซรัก เกาหลี
๒๕๔๗ ต้อนรับลูกเสือมาเก๊า ๑๘-๒๑ ธ.ค. กรุงเทพฯ
๒๕๔๘ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ   ครั้งที่ ๑๗ สัตหีบ ชลบุรี
๒๕๔๘ งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ   ครั้งที่ ๑๗ ขอนแก่น
๒๕๔๙ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๔ ญี่ปุ่น
๒๕๕๐ งานชุมนุมลูกเสือโลก   ครั้งที่ ๒๑ สหราชอาณาจักร
๒๕๕๑ งานชุมนุมลูกเสือคาทอลิก … สิงหาคม ๒๕๕๑
อิวาเต ญี่ปุ่น

ก่อตั้งชมรมเยาวชนลูกเสือ-เนตรนารีรัตนโกสินทร์ และกองลูกเสือวิสามัญ

เพื่อเตรียมตัวให้เป็นอาสาสมัครที่ดีในการเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

 

ส่งผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมการประชุมเวทีอภิปรายกลุ่มลูกเสือ ระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก และระดับโลก

image021

ส่งผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมการประชุมเวทีอภิปรายกลุ่มลูกเสือ  ระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก   และระดับโลก

พ.ศ. ระดับ สถานที่ ผู้เข้าร่วมประชุม
2542 7th W-SYF Balgowan,

South Africa

นางสาวนิธิวดี จรรยาสวัสดิ์

นางสาวมินตรา สินสุกิจ

2544 3rd APR-SYF Bangalore,

India

นางสาวนิธิวดี จรรยาสวัสดิ์

นางสาวอังค์วรา บัวชื่น

2545 8th W-SYF Thessaloniki,

Greece

นางสาวนิธิวดี จรรยาสวัสดิ์

นางสาวอังค์วรา บัวชื่น

นายณัฐพงษ์ ควรเจริญ

นายวิศรุต โคมินทร์

2547 4th APR-SYF Game Village,

Brunei Darussalam

นางสาวเนตรทราย ข่ายม่าน

นายเบญจพล วรสุวรรณรักษ์

นายวิศรุต สมิตินันท์

2548 9th W-SYF Hammamet, Tunisia นางสาวเนตรทราย ข่ายม่าน

นางสาวเมธีณี อังกูรเลิศบารมี
2549 5th APR-SYF Tokyo, Japan นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูล ณ อยุธยา
2551 10th W-SYF South Korea นางสาวพิชญา ตระกูลสา

จัดการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี หลักสูตรผู้นำ

จัดการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี หลักสูตรผู้นำ ปีละ ๒ ครั้ง เริ่มจัดครั้งแรกในปีพ.ศ. ๒๕๔๑

image019

รุ่นที่ วัน เดือน พ.ศ. สถานที่ จำนวน
๘-๑๑ พ.ค. ๒๕๔๑ ค่ายลูกเสือฉิมกุล อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ๒๓
๙-๑๑ ต.ค. ๒๕๔๑ ค่ายลูกเสือชัยปิติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ๗๐
๕-๙ พ.ค. ๒๕๔๒ ศูนย์สงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี ๕๐
๙-๑๔ ต.ค. ๒๕๔๒ ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๘๐
๖-๑๑ พ.ค. ๒๕๔๓ กองพันนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๓๕
๙-๑๔ ต.ค. ๒๕๔๓ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๙๐
๗-๑๒ พ.ค. ๒๕๔๔ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๔๕
๘-๑๓ ต.ค. ๒๕๔๔ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๖๕
๗-๑๒ ต.ค. ๒๕๔๕ บ้านศานติคามซาวีโอ อ.สามพราน จ.นครปฐม ๔๐
๑๐ ๓-๘ พ.ค. ๒๕๔๗ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๓๒
๑๑ ๒-๗ พ.ค. ๒๕๔๘ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๓๘
๑๒ ๑๗-๑๙ ต.ค. ๒๕๔๘ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๗๕
๑๓ ๑-๖ พ.ค. ๒๕๔๙ ค่ายลูกเสือสาลิกา อ.เมือง จ.นครนายก ๘๐
๑๔ ๒๗-๓๐ เม.ย. ๒๕๕๐ พร้อมมิตร ฟิล์ม สตูดิโอ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๑๒