งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีรัตนโกสินทร์

จัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีรัตนโกสินทร์ขึ้นทุกๆ ๒ ปี

 

ครั้งที่ พ.ศ. สถานที่ จำนวน (คน)
๒๕๓๖ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์   จ.นครปฐม ๖,๐๐๐
๒๕๓๘ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ   อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๖,๐๐๐
๒๕๔๐ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ   อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๑๐,๐๐๐
๒๕๔๒ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ   อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๘,๐๐๐
๒๕๔๔ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ   อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๖,๐๐๐
๒๕๔๗ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ   อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๕,๐๐๐
๒๕๔๙ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ   อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๙,๐๐๐

 

image018