การประชุม-สัมมนา-งานชุมนุมลูกเสือ ระดับนานาชาติ

image066

การประชุม-สัมมนา-งานชุมนุมลูกเสือ ระดับนานาชาติ

ลำดับ วันที่ เดือน พ.ศ. ประเภท สถานที่ จำนวน
1 6-9 พ.ย. 2009 ลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-   แปซิฟิก ประเทศฟิลิปปินส์

2 29 ธ.ค. 2009- 3 ม.ค. 2010 งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 26 ประเทศฟิลิปปินส์

3 ค.ศ. 2009 การประชุมลูกเสือคาทอลิกภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ประเทศไทย หรือ ประเทศสิงคโปร์

(Anthony Thng เป็นผู้ตัดสินใจเลือกประเทศเจ้าภาพ)

4 27 December 2010 – 4 January 2011 APR-ICCS Catholic Scout Jamboree Thailand (ค.พ.วิวัฒน์เป็นประธานจัดงาน)

การฝึกอบรมลูกเสือ

การฝึกอบรมลูกเสือ

image063 image065

ลำดับ วันที่ เดือน พ.ศ. ประเภท สถานที่ หมายเหตุ
1 28-31 ก.ค. 2552 ลูกเสือสร้างสันติภาพ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ลูกเสือคาทอลิก

30 คน
2 20-23 ต.ค. 2552 Pre-Jamboree(Senior Scout) ค่ายลูกเสือนวภพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซ.สกอลัสติก
3 23 พฤศจิกายน 2552 วันประชุมกองลูกเสือสำรอง ครั้งที่ 16 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา   ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ฝ่ายการศึกษาฯ

กรุงเทพฯ

4 27-30 พ.ย. 2552 Pre-Jamboree(Junior Scout) ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ซ.ชอง-บัปติส

กิจกรรมสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2552

image055

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

ลำดับ วันที่ เดือน พ.ศ. ประเภท สถานที่ จำนวน
1 6-8 พ.ค. 2552 B.T.C. สำรอง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 40 คน
2 10-12 พ.ค. 2552 B.T.C. สามัญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 40 คน
3 10-12 พ.ค. 2552 B.T.C. สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 40 คน
4 17-23 เม.ย. 2552 A.T.C. สำรอง โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง

42 คน

5 24-30 เม.ย. 2552 A.T.C. สามัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง

39 คน

6 2-8 พ.ค. 2552 A.T.C. สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง

50 คน

7 7-9 ต.ค. 2552 B.T.C. สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา
8 9-11 ต.ค. 2552 B.T.C. สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแย้มสะอาด
9 14-16 ต.ค. 2552 B.T.C. สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสีตบุตรบำรุง
10 25-31 ต.ค. 2552 A.L.T.C. ศูนย์อบรมคณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี

 

image059 image061

 

จิตตาธิการเยาวชน

จิตตาธิการเยาวชน

image047

๑. สัมมนาจิตตาธิการสำหรับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และเยาวชน โดยจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๕

๒. ให้การสนับสนุนการจัดวจนพิธีกรรม คุณค่าพระวรสารแก่กองลูกเสือ และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

๓. เน้นความสำคัญของจิตตาธิการเยาวชน และวัตถุประสงค์ของอัครสังฆราชแห่งประเทศไทย เพื่อทำงานร่วมกับกองลูกเสือในด้านพื้นฐานที่ถาวร

 

การประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วง

๑. การประชุมประจำปีร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) ประมาณเดือนสิงหาคม ของทุกปี

๒. จัดทำข่าวสารของสมาคมเป็นระยะ

image049