ผู้ใหญ่ในกิจการลูกเสือ

image046

ICCS World Seminar – Jeju Island, Korea 2008

image044

 

๑. สนับสนุนและจัดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ประเภทต่างๆ

ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ   (A.L.T.C.)

ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.)

(ในขั้น L.T.C.นี้ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ)

๒. จัดการฝึกอบรมโครงการพิเศษต่างๆ เช่น วิชาบุกเบิก การบันเทิง ระเบียบแถว การอยู่ค่ายพักแรม และการเดินทางไกล เป็นต้น

๓. เข้าร่วมสัมมนาลูกเสือคาทอลิกระดับต่างๆ ดังนี้

 

พ.ศ. ระดับ สถานที่
๒๕๔๑ APR-ICCS Meeting Hong Kong
๒๕๔๒ ICCS World Seminar Durban, South Africa
๒๕๔๒ APR-ICCS Meeting Singapore
๒๕๔๓ APR-ICCS Meeting Manila, Philippines
๒๕๔๔ APR-ICCS Meeting Thailand
๒๕๔๖ ICCS World Seminar and Council Thessaloniki, Greece
๒๕๔๖ 1st World Interreligious Symposium Valencia, Spain
๒๕๔๘ APR-ICCS Meeting Macau
๒๕๔๘ ICCS World Seminar and Council Tunis, Tunisia
๒๕๕๐ APR-ICCS Meeting Tokyo, Japan
๒๕๕๑ ICCS World Seminar Jeju Island, Korea

เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๑ ณ ไฮแลนด์ปาร์ค ประเทศอังกฤษ

เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๑

ณ ไฮแลนด์ปาร์ค ประเทศอังกฤษ

image040

 

image042

จัดกิจกรรมศาสนา งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

จัดกิจกรรมศาสนา

งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

image034 image036

เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระดับโลก

image032

พ.ศ. กิจกรรม เมือง ประเทศ
๒๕๓๔ งานชุมนุมลูกเสือโลก   ครั้งที่ ๑๗ เทือกเขาโซรัก เกาหลี
๒๕๓๘ งานชุมนุมลูกเสือโลก   ครั้งที่ ๑๘ ดรอนเทน เนเธอร์แลนด์
๒๕๓๙ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติมาเลย์เซีย มาเลย์เซีย
๒๕๔๐ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ   ครั้งที่ ๑๕ วชิราวุธ ชลบุรี
๒๕๔๒ งานชุมนุมลูกเสือโลก   ครั้งที่ ๑๙ พิคาควิน ชิลี
๒๕๔๓ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติเกาหลี   ครั้งที่ ๑๐ เทือกเขาโซรัก เกาหลี
๒๕๔๓ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติสิงคโปร์ ซาริบุม สิงคโปร์
๒๕๔๔ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติอเมริกา   ครั้งที่ ๑๕ เวอร์จิเนีย อเมริกา
๒๕๔๔ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ   ครั้งที่ ๑๖ หาดยาว ชลบุรี
๒๕๔๖ งานชุมนุมลูกเสือโลก   ครั้งที่ ๒๐ หาดยาว ชลบุรี
๒๕๔๖ งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ   ครั้งที่ ๑๖ สัตหีบ ชลบุรี
๒๕๔๗ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติเกาหลี   ครั้งที่ ๑๑ เทือกเขาโซรัก เกาหลี
๒๕๔๗ ต้อนรับลูกเสือมาเก๊า ๑๘-๒๑ ธ.ค. กรุงเทพฯ
๒๕๔๘ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ   ครั้งที่ ๑๗ สัตหีบ ชลบุรี
๒๕๔๘ งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ   ครั้งที่ ๑๗ ขอนแก่น
๒๕๔๙ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๔ ญี่ปุ่น
๒๕๕๐ งานชุมนุมลูกเสือโลก   ครั้งที่ ๒๑ สหราชอาณาจักร
๒๕๕๑ งานชุมนุมลูกเสือคาทอลิก … สิงหาคม ๒๕๕๑
อิวาเต ญี่ปุ่น