ก่อตั้งชมรมเยาวชนลูกเสือ-เนตรนารีรัตนโกสินทร์ และกองลูกเสือวิสามัญ

เพื่อเตรียมตัวให้เป็นอาสาสมัครที่ดีในการเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

 

ส่งผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมการประชุมเวทีอภิปรายกลุ่มลูกเสือ ระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก และระดับโลก

image021

ส่งผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมการประชุมเวทีอภิปรายกลุ่มลูกเสือ  ระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก   และระดับโลก

พ.ศ. ระดับ สถานที่ ผู้เข้าร่วมประชุม
2542 7th W-SYF Balgowan,

South Africa

นางสาวนิธิวดี จรรยาสวัสดิ์

นางสาวมินตรา สินสุกิจ

2544 3rd APR-SYF Bangalore,

India

นางสาวนิธิวดี จรรยาสวัสดิ์

นางสาวอังค์วรา บัวชื่น

2545 8th W-SYF Thessaloniki,

Greece

นางสาวนิธิวดี จรรยาสวัสดิ์

นางสาวอังค์วรา บัวชื่น

นายณัฐพงษ์ ควรเจริญ

นายวิศรุต โคมินทร์

2547 4th APR-SYF Game Village,

Brunei Darussalam

นางสาวเนตรทราย ข่ายม่าน

นายเบญจพล วรสุวรรณรักษ์

นายวิศรุต สมิตินันท์

2548 9th W-SYF Hammamet, Tunisia นางสาวเนตรทราย ข่ายม่าน

นางสาวเมธีณี อังกูรเลิศบารมี
2549 5th APR-SYF Tokyo, Japan นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูล ณ อยุธยา
2551 10th W-SYF South Korea นางสาวพิชญา ตระกูลสา

จัดการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี หลักสูตรผู้นำ

จัดการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี หลักสูตรผู้นำ ปีละ ๒ ครั้ง เริ่มจัดครั้งแรกในปีพ.ศ. ๒๕๔๑

image019

รุ่นที่ วัน เดือน พ.ศ. สถานที่ จำนวน
๘-๑๑ พ.ค. ๒๕๔๑ ค่ายลูกเสือฉิมกุล อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ๒๓
๙-๑๑ ต.ค. ๒๕๔๑ ค่ายลูกเสือชัยปิติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ๗๐
๕-๙ พ.ค. ๒๕๔๒ ศูนย์สงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี ๕๐
๙-๑๔ ต.ค. ๒๕๔๒ ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๘๐
๖-๑๑ พ.ค. ๒๕๔๓ กองพันนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๓๕
๙-๑๔ ต.ค. ๒๕๔๓ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๙๐
๗-๑๒ พ.ค. ๒๕๔๔ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๔๕
๘-๑๓ ต.ค. ๒๕๔๔ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๖๕
๗-๑๒ ต.ค. ๒๕๔๕ บ้านศานติคามซาวีโอ อ.สามพราน จ.นครปฐม ๔๐
๑๐ ๓-๘ พ.ค. ๒๕๔๗ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๓๒
๑๑ ๒-๗ พ.ค. ๒๕๔๘ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๓๘
๑๒ ๑๗-๑๙ ต.ค. ๒๕๔๘ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๗๕
๑๓ ๑-๖ พ.ค. ๒๕๔๙ ค่ายลูกเสือสาลิกา อ.เมือง จ.นครนายก ๘๐
๑๔ ๒๗-๓๐ เม.ย. ๒๕๕๐ พร้อมมิตร ฟิล์ม สตูดิโอ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๑๒

 

งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีรัตนโกสินทร์

จัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีรัตนโกสินทร์ขึ้นทุกๆ ๒ ปี

 

ครั้งที่ พ.ศ. สถานที่ จำนวน (คน)
๒๕๓๖ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์   จ.นครปฐม ๖,๐๐๐
๒๕๓๘ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ   อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๖,๐๐๐
๒๕๔๐ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ   อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๑๐,๐๐๐
๒๕๔๒ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ   อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๘,๐๐๐
๒๕๔๔ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ   อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๖,๐๐๐
๒๕๔๗ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ   อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๕,๐๐๐
๒๕๔๙ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ   อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๙,๐๐๐

 

image018