ลูกเสือ-เนตรนารีทุกคนที่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ครั้งที่ 9 ร่วมกันเล่นทะเลไฟประกอบเพลง Mighty Scouting

การแสดงในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ครั้งที่ 9 จากโรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา, โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ และโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธีมอบโล่และของที่ระลึกให้แก่ ผู้บังคับการค่ายงานชุมนุมฯ, ผู้แทนโรงเรียนที่เข้าร่วมงานชุมนุมฯ และผู้ให้การสนับสนุนงานชุมนุมฯ

พิธีอาเศียรวาทเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และการชุมนุมรอบกองไฟภายในค่ายย่อยทุกค่ายย่อย งานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่9 วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี